HISWA-prullenbak vol windmolens bezorgt de watersport kortzichtig imago

De HISWA deed afgelopen maand een ferm persbericht uitgaan inzake windmolens in het IJsselmeer. Daarin wordt het plan van Windpark Fryslân (en hier) om 89 windmolens langs de Afluitdijk te plaatsen letterlijk naar de prullenbak verwezen. De HISWA doet dit als ‘de brancheorganisatie van de watersport’. En ook al is de HISWA geen consumentenorganisatie (hoewel de club zo nu en dan wel graag die indruk wil wekken), het plaatst (misschien juist daardoor) de hele watersport in een hokje. Een fout ‘niet in m’n back yard‘-hokje.

De angstaanjagende insinuatie van de HISWA, dat de hele watersportsector langs de Friese kust (48 jachthavens met 6.000 ligplaatsen en 1.100 fulltime banen) door die windmolens zo’n beetje op het spel staat, is klinkklare onzin. Zo’n vaart zal het niet lopen. De kans dat er geen enkel effect zal zijn, is het grootst. Bij de aankondiging van het windpark Luchterduinen voor onze Noordwijkse kust leek de wereld ook te klein vanwege de horizonvervuiling. Eenmaal gerealiseerd is de storm totaal geluwd. Goed, wel 23 kilometer uit de kust. Maar toch. Alles is betrekkelijk. Het hele IJsselmeer had tenslotte net zo goed twee keer zo groot (of klein) kunnen zijn. ’t Is maar wat je gewend bent. En is de Afluitdijk ook al geen ‘vaar-in-de-weg’, horizonvervuilend, en met z’n voortrazende autolichten natuurverstorend in de donkere uurtjes?

Het korte termijn abc-tje van onze brancheorganisatie geeft weinig blijk van enige maatschappelijke visie en durf om een minder voorspelbaar standpunt in te nemen. En ook bij de timing van het episteltje juist op het moment dat het Groningse gas écht op is, kun je vraagtekens zetten. We staan voor een enorme energie-transitie. Datacentra ontwikkelen zich als grootverbruikers en we gaan ons elektrisch verwarmen, koken, autorijden, scooteren, varen, ja we gaan zelfs op de elektrische fiets naar het fitnesscentrum (..). En al die energie moet uit schone natuurlijke bronnen komen. Ga je je dan verzetten tegen 89 windmolens langs een snelweg op een verlaten dijk? Of toch liever maar een kerncentrale om ‘vrij uitzicht en open vaarwater te houden’?

De HISWA vergeet dat ze als een monopolistische brancheorganisatie ook een maatschappelijke rol heeft. Zeker als het om de lange termijn gaat, en het kwesties betreft, die niet alleen haar ondernemende leden of het watersportende deel van ons land aangaan. Het zou het imago van de hele watersport ten goede komen, als de HISWA realistische oplossingen voor ons gigantische energieprobleem niet zonder meer naar de prullenbak zou verwijzen, maar zich op een genuanceerder coöperatief standpunt zou stellen. Zo’n ‘HISWA-First‘ houding ingegeven door eigen belang irriteert. Ook een watersporter. Onze wereld verandert in veel opzichten razendsnel. We leven in tijden dat uitstellen en traineren van maatregelen op het gebied van vervangende energie geen optie is – of behoort te zijn.

Of het ons nu uitkomt of niet, we zullen met z’n allen met het energieprobleem moeten dealen. De opstelling van de HISWA, die tenslotte maar een deelbelang vertegenwoordigt, getuigt van een kortzichtige ‘niet in mijn achtertuin’-visie. De Friese IJsselmeerkust biedt ook met 89 windmolens op ruim zes kilometer van Makkum en 800 meter uit de Afsluitdijk nog alle mogelijkheden voor de recreatievaart. Wel eens over de Afsluitdijk gereden en ter hoogte van het beoogde gebied over het IJsselmeer uitgekeken? Zoveel jachten varen er nu ook al niet een kilometer uit die dijk. Sterker nog, nauwelijks één! Er blijft daar ook met 89 windmolens genoeg IJsselmeer over om te varen.

Met vriendelijke groet,

Bert Kuijpers,
schipper van Nauticlink

19/02/2018

5 gedachten over “HISWA-prullenbak vol windmolens bezorgt de watersport kortzichtig imago”

 1. Beste Bert,

  Ik moet de HISWA helaas gelijk geven. Windmolens zijn zeer ineffectief en zonder de miljoenen aan subsidie niet eens haalbaar. Er zijn tonnen ruwe olie nodig om de bladen te maken en de output van de molens is ten hemelschreiend. Zonnepanelen (zelfs al is die fabricage methode bedenkelijk) of stroming generatoren en zelf aardwarmte hebben meer toekomst dan die enorme vogel killers. De Nederlandse bevolking zou zich met hand en tand moeten verzetten tegen deze EU achternaloperij.

  Vr gr D.A.X. Neefjes Piping&Mechanical Engineer.

 2. Hr Neefjes,

  Ik vrees dat u slachtoffer bent van nepnieuws:

  3. Klopt het dat het meer energie kost om windmolens te maken dan dat ze in hun leven opwekken?

  Dit is een van de meest hardnekkige mythes over windmolens. Nee, het klopt nadrukkelijk niet. Een windmolen wekt in de eerste 3 tot 6 maanden alle energie op die het kost om de windmolen te produceren. Daarna produceert de windmolen nog minimaal 19,5 jaar schone stroom.

  https://www.windcentrale.nl/faq/klopt-het-dat-het-meer-energie-kost-om-windmolens-te-maken-dan-dat-ze-in-hun-leven-opwekken/#faq-166

 3. Ik ben het volstrekt met Bert Kuijpers eens. Waar ik ook vaar zie ik windmolens en realiseer ik mij dat de noodzakelijke energie transitie in Nederland nog maar in de kinderschoenen staat. Standpunten als van de Hiswa vertegenwoordigen niet mijn standpunten. “De watersport” bestaat niet, er zijn genoeg watersporters die rekening houden met het milieu en snappen dat we links of rechtsom een bijdrage moeten leveren.

 4. Eerst denken en dan doen!
  De reactie van Bert Kuijper op het persbericht van HISWA over Windpark Frl vraagt om het rechtzetten van een aantal onjuiste aannames. We zijn inderdaad een brancheorganisatie voor watersportbedrijven en in die hoedanigheid ook aanwezig geweest bij de Raad van State om te ageren tegen de plannen van dit grootschalige windmolenpark. Op basis waarvan wij de indruk zouden wekken dat we ook de watersporters vertegenwoordigen is ons niet duidelijk. Het is wel zo dat de bij ons aangesloten jachthaveneigenaren ook zorgen doorgeven van hun klanten die zich afvragen of de watersportomgeving niet ernstig wordt aangetast door 89 windturbines die bijna even groot zijn als de Euromast.

  Vervolgens wordt door de heer Kuijpers gesuggereerd al zouden we hebben gesteld dat 1100 banen op de tocht zouden komen als Windparkt Frl wordt gerealiseerd. Dit is niet in het persbericht aangehaald. Wel is het economische belang van de Friese watersport genoemd omdat deze erg groot is en voor het IJsselmeergebied zelfs de belangrijkste economische factor is. In de Structuurvisie Wind op Land wordt gesteld dat bij de realisatie van een windturbinepark voor de Friese kust rekening gehouden dient te worden met belangrijke kenmerken waarvan het toerisme en de watersport één van die onderdelen is. Het lijkt ons dan ook logisch dat we het Rijk vragen om hier rekening mee te houden omdat onderzoek van de initiatiefnemer op dit punt volstrekt onvoldoende was.

  Een vergelijking met Windpark Luchterduinen, dat volgens de heer Kuijpers op 23 kilometer uit de kust staat, loopt volledig mank. Onderzoek wijst uit dat parken die op circa 6 kilometer uit de kust komen te staan voor 22% van de toeristen een reden is om aan te geven liever ergens anders te recreëren. Een park op 23 kilometer afstand uit de kust is significant minder zichtbaar en zelfs de wieken kun je op deze afstand niet zien bewegen. Feit is dat WPF grotendeels binnen de begrenzing van het Waddenzeegebied valt dat weer deel uitmaakt van de Derde Nota Waddenzee. In dit planologische kader wordt gesteld dat het behoud van duisternis en openheid belangrijke doelstellingen zijn. Laten dit nu net ook de kwaliteiten zijn die watersporters in onderzoek aan te geven als belangrijke redenen om op het IJsselmeer te varen. Misschien zou de heer Kuijpers eens een tochtje langs Urk moeten maken om dit kermis-effect van windturbines in de praktijk te beleven.

  Tot slot wordt HISWA een gebrek aan maatschappelijke visie verweten. Als de heer Kuijpers zijn huiswerk wat beter had gedaan had hij geweten dat we als HISWA/bedrijfsleven gepleit hebben voor een lijnopstelling van windturbines langs de Afsluitdijk. Dit zou veel minder vaargebied in beslag nemen en ook vanuit ruimtelijk oogpunt meer kwaliteit opleveren. Dit standpunt komt overigens overeen met dat van Provinciale Staten van Frl en Gemeente Sudwest Frl maar het Rijk en de toenmalige minister Kamp heeft dit helaas naast zich neergelegd. HISWA is van mening dat het verstandig is om duurzaamheid in een breder perspectief te plaatsen door op voorhand een maatschappelijke kosten baten analyse te doen. Dan kom je wellicht tot de conclusie dat grote windmolenparken beter op zee of op de Maasvlakte kunnen worden geplaatst en aardwarmte of zonne-energie beter passend is in meer druk bevolkte of toeristische regio´s door dit slim te verwerken in dakpannen of zelfs fietspaden. Zo ga je op een verstandige manier om met toeristische maar ook economische belangen in de watersport. Je zou tenslotte maar je baan verliezen omdat een windmolenpark substantieel minder toeristen oplevert. Dus eerst nadenken en dan doen is het motto van HISWA.

  drs. Jan Ybema is regiomanager van HISWA en heeft het windmolendossier in zijn portefeuille.

 5. Nu ben ik ook geen voorstander van windmolens -waar dan ook wat mij betreft- maar op mijn beurt wil ik de reactie van Jan Ybema ook wel even langs de meetlat leggen.

  HISWA Vereniging noemt zichzelf in de eerste regel van haar persbericht ‘branchevereniging voor de watersport’ waarmee naar mijn idee wel degelijk de indruk wordt gewekt dat zij de belangen van de gehele watersport c.q. alle watersporters dient en/of vertegenwoordigt. Het is op zijn minst nogal suggestief.

  Evenzo suggestief zijn woorden als ‘desastreus’ en de ‘vele banen die het gaat kosten’. Misschien niet alle 1100 banen, want dat staat er inderdaad niet, maar met deze woordkeus zinspeel je daar natuurlijk wel op.

  Op zichzelf kan ik die woordkeuze nog wel begrijpen -je wilt immers dat je boodschap impact heeft- maar de heer Kuijpers dan betichten van aannames heb je dan wel aan je eigen persbericht te danken.

  Tot slot vind ik het jammer dat HISWA Vereniging nog steeds in haar oude reflexen schiet als zij een keer wordt aangesproken. Namelijk eerst de boodschapper afbranden (‘Als de heer Kuijpers zijn huiswerk wat beter had gedaan’) en deze vervolgens met veel omhaal de les lezen. Ik had gehoopt dat ‘de branchevereniging voor de watersport’ in de afgelopen jaren wat volwassener was geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *