Informatie voor de watersporter
Voorwaarden

Algemene voorwaarden Nauticlink B.V.

September 2021

Via de website http://www.nauticlink.com/ kunnen advertenties geplaatst worden om producten en diensten aan te bieden. Daarnaast kan gereageerd worden op advertenties van derden (hierna: “de Dienst”). De Dienst wordt aangeboden door Nauticlink B.V., gevestigd aan Katwolderweg 7, 8041 AC in Zwolle en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 80526314.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Nauticlink B.V. schriftelijk zijn aanvaard. Onder schriftelijk valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1. Om bepaalde functionaliteiten van de Dienst te kunnen gebruiken, zoals het aanmaken van een watersportgids vermelding, heeft u een account nodig. Voor een account moet u zich eerst via de website registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de Dienst gebruiken.
1.2. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. Nauticlink B.V. mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Nauticlink B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3. Voor het zijn van brandmember en/of het verstrekken van overige promotie die aangeleverd wordt per e-mail of anderszins en die door Nauticlink B.V. verwerkt en verspreid wordt via de Dienst, is het niet noodzakelijk om een account aan te maken.
1.4. Met de Dienst worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de Dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Nauticlink B.V. voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van advertenties voor zaken die tegen de wet zijn, zoals het aanbieden van gestolen goederen of software zonder geldige licentie.
2.2. Daarnaast is het verboden bij om via de Dienst:
a. Informatie te plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic).
b. Informatie te verspreiden die in strijd is met de goede zeden.
c. Informatie te verspreiden die in strijd is met auteursrechten van derden, of hyperlinks naar dergelijk informatie te plaatsen.
d. Verder al datgene te doen wat in strijd is met geschreven of ongeschreven regels die gericht zijn op de techniek en het gebruik van communicatie via internet.
2.3. Indien Nauticlink B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Nauticlink B.V. naar eigen inzicht maatregelen treffen om de overtreding te beëindigen.
2.4. Indien naar het oordeel van Nauticlink B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Nauticlink B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Nauticlink B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Nauticlink B.V. is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen of publicaties via de Dienst naar eigen inzicht aan te passen.
2.5. Nauticlink B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6. Nauticlink B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Nauticlink B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Nauticlink B.V. spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2. Nauticlink B.V. onderhoudt de Dienst actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. Nauticlink B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Nauticlink B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1. De Dienst, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van Nauticlink B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Nauticlink B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de Dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Nauticlink B.V. heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst en alles wat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over de Dienst.
4.3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Nauticlink B.V. besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4. Nauticlink B.V. is bevoegd om te allen tijde aangeleverde materialen bestemd om verspreid te worden via de Dienst zoals bedoeld in artikel 1 sub 3 niet te accepteren, aan te passen dan wel te verwijderen.
4.5. Nauticlink B.V. behoudt het recht om gelet op het uiterlijk van de website naar eigen inzicht wijzigingen door te voeren in geplaatste inhoud.
4.6. Het is na plaatsing van informatie, met uitzondering van het doorvoeren van mutaties van watersportgids vermeldingen, niet mogelijk deze aan te passen of te verwijderen.
4.7. Indien u informatie stuurt naar Nauticlink B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u Nauticlink B.V. een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.8. Nauticlink B.V. zal geen kennisnemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Dienst, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Nauticlink B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Nauticlink B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Totstandkoming betaalde functionaliteiten

5.1. Om via de Dienst te reageren op advertenties van derden is geen vergoeding verschuldigd.
5.2. Voor de volgende functionaliteiten van de Dienst is wel een vergoeding verschuldigd:
a. Het via de Dienst plaatsen van advertenties om producten of diensten aan te bieden.
5.3. Om gebruik te maken van de functionaliteiten als bedoeld in het tweede lid van dit artikel dient contact opgenomen te worden met Nauticlink B.V. via office@nauticlink.com
5.4. Nauticlink B.V. zal informeren over de tegen vergoeding beschikbare functionaliteiten en mogelijkheden en wijzen op de kosten. Door middel van een offerte of ander aanbod zal Nauticlink B.V. vervolgens een passend aanbod doen.
5.5. Een offerte of ander aanbod van Nauticlink B.V. is vrijblijvend en is geldig voor de duur van 30 dagen. Nauticlink B.V. is niet verplicht om een aanvaarding na het verstrijken van deze periode aan te nemen, maar indien Nauticlink B.V. daartoe overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog aanvaard.
5.6. Leverancier is alleen gebonden aan een, door een potentiële afnemer gedane, (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkende aanvaarding van een offerte of ander aanbod van Nauticlink B.V., indien Nauticlink B.V. de afwijkende aanvaarding schriftelijk uitdrukkelijk accepteert.
5.7. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Nauticlink B.V. genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
5.8. Alle prijzen in iedere offerte of ander aanbod of prijzen die genoemd worden op de website van Nauticlink B.V. zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen prijzen die genoemd staan op de website en in de offerte of ander aanbod prevaleert te allen tijde de prijzen zoals genoemd in de offerte of ander aanbod.
5.9. De overeenkomst komt tot stand door:
a. De schriftelijke of digitale ondertekening van de offerte of het aanbod door u.
b. De schriftelijke bevestiging van de offerte of het aanbod door u.
5.10. De toepassing van artikel 227b lid 1 en 227c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 6. Betaling

6.1. Verschuldigde bedragen worden door Nauticlink B.V. vooraf in rekening gebracht.
6.2. Tenzij anders is overeengekomen verleent u door het aangaan van een overeenkomst met Nauticlink B.V. zoals bedoeld in het voorgaande lid een SEPA-machtiging aan Nauticlink B.V. om de verschuldigde bedragen automatisch van uw bankrekening te laten incasseren.
6.3. U draagt telkens zorg voor een toereikend saldo op de voor de automatische incasso bestemde bankrekening. Indien geen afschrijving kan plaatsvinden, dient u de door Nauticlink B.V. gefactureerde bedragen vóór het einde van de vervaltermijn op andere wijze te voldoen.
6.4. De betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum.
6.5. U bent bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Nauticlink B.V. is dan gerechtigd om het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 1% per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente bij u in rekening te brengen.
6.6. Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten, die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen –zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus) – voor rekening van u zijn.
6.7. Nauticlink B.V. heeft het recht het gebruik van de Dienst op te schorten en/of tijdelijk te blokkeren indien één van de volgende omstandigheden zich voordoen:
a. U de aan Nauticlink B.V. hem verstrekte machtiging tot automatische afschrijving intrekt.
b. U de door Nauticlink B.V. ingediende facturen bij herhaling niet tijdig betaalt.
c. Nauticlink B.V. misbruik of oneigenlijk gebruik van de Dienst constateert.
6.8. U bent niet gerechtigd om enige op u rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Nauticlink B.V. uit welke hoofde dan ook.
6.9. Nauticlink B.V. is gerechtigd de vorderingen van u op Nauticlink B.V. te verrekenen met de vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Nauticlink B.V. op u.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Nauticlink B.V. beperkt tot directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst met u.
7.2. Nauticlink B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en overige schade.
7.3. De aansprakelijkheid van Nauticlink B.V. voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst met u, een onrechtmatige daad of anderszins, is beperkt tot het bedrag wat de verzekeraar van Nauticlink B.V. uitkeert. Nauticlink B.V. zal zich maximaal inspannen de verzekeraar tot uitkering te doen overgaan.
7.4. Vindt geen uitkering plaats, dan is de aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag van € 5000 (exclusief btw).
7.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Nauticlink B.V. meldt.
7.6. In geval van overmacht is Nauticlink B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
7.7. De toepassing van artikel 6:271 e.v. van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 8. Duur en opzegging

8.1. Deze algemene voorwaarden gaan in zodra u zich registreert om gebruik te maken van de Dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.
8.2. Om een geregistreerd account op te zeggen dient schriftelijk contact opgenomen te worden via office@nauticlink.com. Nauticlink B.V. zal over de verdere afhandeling communiceren.
8.3. Nauticlink B.V. is te allen tijde bevoegd om bij zwaarwegende belangen de overeenkomst eenzijdig te beëindigen. Indien van toepassing zal er restitutie plaatsvinden pro rato de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 9. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

9.1. Nauticlink B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen voor haar dienstverlening op ieder moment aanpassen.
9.2. Nauticlink B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u vanwege zwaarwegende belangen tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Nauticlink B.V. gevestigd is.
10.3. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Nauticlink B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
10.4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
10.5. Nauticlink B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van Nauticlink B.V. overneemt.

Wijzigingen, opmerkingen of vragen over Nauticlink?

Voor alle mogelijke andere onderwerpen met betrekking tot Nauticlink kunt u ook een emailtje sturen aan de makers van Nauticlink